KLAMAXIN 500 mg 14 film tablet

Fiyat: 32.0 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Ulagaylar

Barkod: 8699508090471

Eşdeğer: (25) Alternatif: (27)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

KLAMAXIN 500 mg 14 film tablet - Kullanmadan Önce

2.KLAMAXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Klaritromisine, eritromisine veya makrolid grubu antibiyotiklere, ayrıcaKLAMAXİN film tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik(aşırı duyarlı) iseniz,
 • Şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz: astemizol (saman nezlesi ya daalerji için kullanılır), sisaprid (mide hastalığı için kullanılır), pimozid (bazıpsikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin (saman nezlesi ya daalerji için kullanılır), ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migreniçin kullanılır), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır),
 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin (gut (damla) hastalığı, aileviAkdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)kullanıyorsanız,
 • Midazolam (sakinleştirici) içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir ilaçkullanıyorsanız,
 • QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüzvarsa; (uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir),
 • Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritminiz (çarpıntınız)

  varsa doktorunuza danışınız.

  KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • İshal olursanız veya Önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemenhemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ileşiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit“psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
 • Böbrekleriniz şiddetli derecede bozuk ise. Bu durumda doktorunuz dozunazaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Şiddetli böbrekyetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır. Ancak eğer böbrekleriniz normalçalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, KLAMAXİN doz ayarlamasıyapılmadan kullanılabilir.
 • Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere vebazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesibildirimleri bulunmaktadır.
 • Kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse,
 • Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlı olmayan bakteri ve mantarsayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirdeuygun tedaviye başlanmalıdır.
 • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar)ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüdeazalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesitavsiye edilir.
 • Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikteuygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riskivardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandıncı ilaçlar)alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
 • Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinlebirlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.
 • Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar)kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.
 • Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QTuzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkilitıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılıktesti yapılması önemlidir.
 • Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisindeklaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu rahatsızlıklar için tedavi görmeniz gerekebilir veya doktorunuz dozu azaltabilir, ya da tedaviyi tamamen durdurmanız gerektiğini düşünebilir (bkz. Bölüm 4, Olası Yan Etkilernelerdir?)

  Önemli uyarı!

  KLAMAKİN dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğukalgınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. KLAMAXİN birbakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcındakendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemdekesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozlarınatlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır vebakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte KLAMAXİN veya başkaantibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

  KLAMAXIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLAMAXİN aç ya da tok karına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, KALAMAXİN’in dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılmasıÖnerilmez. KLAMAXİN diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarardeğerlendirmesi yapacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

  KLAMAXİN’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  KLAMAXİN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyumzorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesindedikkate alınmalıdır.

  KLAMAXİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  KLAMAXİN film tabletler sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

  • Eğer şu ilaçlan kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış görülebilir; Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (aleıjiksolunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyinhastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalphastalıklarında kullanılan bir ilaç), disopiramid (kalp ritm bozukluktannıntedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri (sinir sistemi veya genito-ürinersistem hastalıktannda kullanılan ilaçlar), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılanbir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç), karbamazepin (epilepsitedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklannda kullanılan bir ilaç),lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), metilprednizolon(alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam (sakinleştiricigrubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde kullanılan birilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandıncı ilaçlar, örn. varfarin), pimozid (sinirsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyonhastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafıl (cinsel fonksiyonbozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarınıntedavisinde kullanılan bir ilaç), sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarınıntedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde vebazı romatizma! veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç), sirolimus vetakrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar), teofilin(solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjiksolunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), triazolam (sinir sistemihastalıklarındakullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarınıntedavisinde kullanılan bir ilaç) ve valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan birilaç).

 • Rifampisin (bir tür antibiyotik), fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsitedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan birbitki) klaritromisin metabolizmasını artırabilir. Bu durum, etkinliğinin azalmasınayol açan subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, bu ilaçlarınplazma düzeyinin de izlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyiniartabilir.
 • Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında,rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riskiartışına yol açar.
 • Klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan birilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.
 • Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birliktekullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisindozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalardailaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibidiğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamalarıdüşünülmelidir.
 • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarındabazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid(sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid (sinirsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunumsistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarındakullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisindekullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm 2, KLAMAXİN’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler).
 • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında dabenzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikteuygulanmasıyla da görülmüştür.
 • İşitme sistemine zarar verebilecek (ototoksik) ilaçlarla, özellikleaminoglikozitlerle kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılanilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen birzehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin,rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.
 • Klaritromisinin sildenafıl, tadalafil veya vardenafi! gibi fosfodiesteraz inhibitörleri(cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesiartmış maruziy eti erine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafıl ile birlikteklaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
 • Klaritromisinin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri(mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonutedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eşzamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileriaçısından yakından izlenmelidir.
 • Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçethastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazıdurumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birliktekullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatliolunmalıdır.
 • Böbrekleri ileri derecede bozuk ya da akut porfiri adlı bir kan hastalığına sahipolan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat (ülser tedavisinde kullanılanbir ilaç) tedavisiyle birlikte alınması önerilmez.
 • Klaritromisin ile eşzamanlı olarak verapamil, amlodipin veya diltiazem (kalprahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığıdurumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidozgözlemlenmiştir.
 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.
 • Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji veromatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarınıntedavisinde kullanılan bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisindekullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan birilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesindekullanılan bir ilaç) ya da siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazıromatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

  zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi


  ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

  Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

  Gebelik Kategorisi

  Gebelik

  İlacın gebelik kategorisi belirtilmemiştir.

  İlaç Formu : Tablet

  Geri Ödeyen Kurumlar:

  SGK

  Geri Ödeme Durumu - Ödenir


  ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

  Kullanım Zamanı:

  İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama Yolu:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Günlük Kullanım Şekli:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  Uygulama Süresi:

  İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

  İLACI DEĞERLENDİRİN

  Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

  İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

  Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.