VELORIN OD 45 mg ağızda dağılan 30 tablet

Fiyat: 44.0 TL. (KDV Dahil) ( 05 Mayıs 2017 )

Firma: Actavis

Barkod: 8699517070457

Eşdeğer: (13) Alternatif: (21)

KTKullanma Talimatı KÜBKısa Ürün Bilgisi

VELORIN OD 45 mg ağızda dağılan 30 tablet - Kullanmadan Önce

2.VELORIN OD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VELORIN OD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer mirtazapine veya VELORİN OD’nin içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız. VELORİN OD almadan önce hemen doktorunuzla konuşmalısınız.

• Eğer monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ'leri) olarak bilinen ve depresyon (ruhsal çöküntü) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda (son iki hafta içinde) kullandıysanız.

VELORIN OD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Antidepresan (ruhsal çöküntü hastalığını tedavi eden) ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşüncesini ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gerekir.

VELORİN OD, majör depresif bozukluğun (ağır ruhsal çöküntü hastalığının) tedavisinde kullanılır.

Çocuklarda ve 18 vas altındaki ergenlerde kullanım

VELORİN OD çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde normalde kullanılmamalıdır. Aynı zamanda, bilindiği gibi, bu sınıf ilaçlar kullanıldığında, 18 yaş altındaki hastalarda intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca davranışlar (çoğunlukla saldırganlık, asilik ve öfke) gibi yan etkilerin riski artmıştır. Buna rağmen doktorunuz 18 yaş altındaki hastalara, onlar için en iyisi olduğuna karar verirse VELORİN OD’yi reçete edebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya VELORİN OD yazarsa ve siz bunu tartışmak isterseniz, lütfen doktorunuza başvurunuz. 18 yaş altındaki hastalarda VELORİN OD alındığında, eğer yukarıda listelenen belirtilerden herhangi biri gelişirse veya kötülüşürse, doktorunuza danışmaksınız. Aynca bu yaş grubunda, VELORİN OD’nin büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranış gelişimi ile ilgili uzun süreli güvenlilik etkileri henüz belirtilmemiştir.

İntihar düşünceleri ve depresyonunuzun kötüleşmesi

Eğer depresyondaysanız, bazen intihar etme veya kendinize zarar verme düşünceleriniz olabilir. Antidepresan ilaçların etkilerini gösterebilmeleri için genellikle iki hafta, kimi zaman da daha uzun süre kullanılmaları gerektiğinden, bunlar antidepresan tedaviye yeni başlandığında daha da fazla olabilir.

Aşağıdaki koşullar, bu düşüncelerin ortaya çıkma olasılığını artırabilir:

 • Eğer kendinizi öldürme veya kendi kendinize zarar verme düşüncelerine daha önce de kapılmışsanız.
 • Eğer siz genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardaki bilgiler, antidepresanlar ile tedavi edilen, psikiyatrik rahatsızlıkları olan 25 yaşm altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin arttığım göstermiştir.
 • —► Herhangi bir zamanda kendinizi öldürme veya kendi kendinize zarar verme düşüncelerine kapılırsanız, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz veya hemen bir hastaneye gidiniz.

  Depresyonda olduğunuzu anlatabileceğiniz bir akrabanızı veya yakın dostunuzu bulmanız ve onlara bu kullanma talimatını okumalarını önermeniz, size fayda sağlayabilir. Kendilerinden, sizdeki depresyonun şiddetlendiğini düşündükleri veya davranışlarınızdaki değişikliklere üzüldükleri takdirde bunu size bildirmelerini isteyebilirsiniz.

  Aynı zamanda, VELORİN OD’yi aşağıdaki durumlarda kullanırken de dikkatli olunuz.

 • Eğer sizde aşağıda sayılanlardan herhangi biri varsa ya da daha önce olmuşsa:
 • —* Daha önce bildirmemişseniz aşağıdaki durumları VELORİN OD kullanmadan önce doktorunuza anlatınız.

 • nöbetler (sara). Eğer sizde nöbet gelişirse veya nöbetleriniz sıklaşırsa, VELORİN OD almayı kesiniz ve hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;
 • karaciğer hastalığı, sarılık. Eğer sarılık oluşursa, VELORİN OD almayı kesiniz ve hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;
 • böbrek hastalığı;

 • kalp hastalığı veya kan basıncı (tansiyon) düşmesi;
 • şizofreni. Eğer paranoid düşünceler (ortada tam ve geçerli bir kanıt bulunmaksızın, kişinin herşeyden aşırı derecede kuşkulanması durumu) gibi psikotik belirtiler sıklaşır veya şiddetlenirse, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;
 • manik depresyon (birbirini izleyen coşku hissi/aşırı çalışma ve depresyon dönemleri). Eğer coşku veya aşırı heyecan hissederseniz, VELORİN OD almayı kesiniz ve hemen doktorunuzla irtibata geçiniz;
 • şeker hastalığı (insülin veya diğer antidiyabetik (şeker hastalığında kullanılan) ilaçlarınızın dozunu ayarlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz);
 • - göz hastalığı, göz basıncının artması gibi (glokom, göz tansiyonu);

  - idrar yapma zorluğu, prostat bezinin büyümesi nedeniyle oluşur.

 • Eğer sizde nedeni anlaşılmayan yüksek ateş, boğaz ağrısı ve ağız yaralan (ülserleri) gibi enfeksiyon belirtileri varsa.
 • —► VELORİN OD almayı kesiniz ve kan testi için hemen doktorunuza görününüz. Ender hastalarda bu belirtiler, kemik iliğindeki kan hücresi yapımında bozuklukları işaret ediyor olabilir. Ender olmakla birlikte, bu belirtiler daha çok 4-6 haftalık tedaviden sonra görülür.

 • Eğer yaşınız ileriyse. Antidepresanların yan etkilerine daha duyarlı olabilirsiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VELORIN OD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  VELORİN OD kullanırken eğer alkol alırsanız, uyuşukluk hissedebilirsiniz.

  Bu ilacı kullandığınız sürece alkol alımı önerilmez.

  VELORİN OD’yi yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VELORİN OD tedavisi konusunda gebe kadınlardaki sınırlı tecrübeler, bir risk artışını işaret etmemektedir. Ancak, hamilelikte kullanıldığı zaman dikkatli olunmalıdır.

  Eğer VELORİN OD kullanıyorsanız ve hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza VELORİN OD kullanmaya devam edip etmeyeceğinizi sorunuz. Eğer VELORİN OD’yi doğuma ya da doğumdan çok kısa zaman önceye kadar kullandıysanız, bebeğiniz olası ters (yan) etkiler yönünden kontrol edilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VELORİN OD kullanırken emzirip emziremeyeceğinizi doktorunuza sorunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  VELORİN OD, konsantrasyonunuzu veya dikkatinizi etkileyebilir. Araç ya da makine kullanmadan önce bu yeteneklerinizin etkilenmediğinden emin olmalısınız.

  VELORIN OD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VELORİN OD bir fenilalanin kaynağı olan aspartam içerir. Fenilketanüri hastaları için zararlı olabilir.

  VELORİN OD mannitol içerir. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki listedeki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız (veya almayı planlıyorsanız), doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Ayrıca reçetesiz tedarik ettiğiniz herhangi bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda almışsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte VELORİN OD kullanmayınız:

 • monoamiıı oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri). Ayrıca, MAO inhibitörlerinin kullanımı sona erdikten sonra, iki hafta geçmeden VELORİN OD kullanmayınız. Eğer VELORİN OD kullanmayı bırakırsanız, sonraki iki hafta süresince de MAO inhibitörlerini kullanmayınız. MAO inhibitörlerinin örnekleri moklobemid, tranilsipromin (her ikisi de antidepresandır) ve selegilindir (Parkinson hastalığında kullanılır).
 • Aşağıdaki ilaçlarla birlikte VELORİN OD’yi dikkatli kullanınız:

 • serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRI), venlafaksin ve L-triptofan veya triptanlar
 • (migren tedavisinde kullanılır), tramadol (bir ağrı kesici), linezolid (bir antibiyotik),

  lityum (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) ve St. John’s Wort - sarı kantaron ilaçları (depresyon için bitkisel bir ilaç) gibi antidepresanlar. Çok ender durumlarda, VELORİN OD tek başına veya bu ilaçlarla VELORİN OD’nin kombinasyonu olarak serotonin sendromu’na neden olabilir. Bu sendromun bazı belirtileri şunlardır: nedeni anlaşılamayan ateş, terleme, kalp atım sayısının artması, ishal, (denetlenemeyen) kas kasılmaları, titreme, aşırı aktif refleksler, hareketlilik, mizaç değişiklikleri ve bilinç kaybı. Bu belirtilerin birkaçı birden sizde ortaya çıkarsa, hemen doktorunuza bildiriniz.

 • antidepresan nefazodon. Bu kanınızdaki VELORİN OD miktarını artırabilir. Bu ilacı
 • kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz. VELORİN OD dozunu azaltmanıza veya

  nefadozon kullanımı durdurulduğunda. VELORİN OD dozunu yeniden artırmanıza ihtiyaç duyulabilir.

 • benzodiazepinler gibi anksiyete veya uykusuzluk ilaçları; olanzapin gibi şizofreni ilaçları;
 • setirizin gibi alerji ilaçları;

  morfin gibi şiddetli ağrı kesici ilaçlar.

  VELORİN OD bu ilaçlarla birlikte kullanılırsa, bunlara bağlı sedasyonu (uyku hali) artırabilir.

 • enfeksiyon ilaçları; bakteriyel enfeksiyon ilaçlan (eritromisin gibi), mantar enfeksiyonu ilaçlan (ketokonazol gibi) ve HIV/AIDS ilaçlan (HlV-proteaz inhibitörleri gibi) ve mide ülseri ilaçları (simetidin gibi).
 • Bu ilaçlar VELORİN OD ile birlikte kullanıldıkları zaman, kandaki VELORİN OD miktarını artırabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanılan VELORİN OD dozunun azaltılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, VELORİN OD dozunun artırılması gerekebilir.
 • karbamazepin ve fenitoin gibi epilepsi ilaçları; rifampisin gibi tüberküloz ilaçları.
 • Bu ilaçlar VELORİN OD ile birlikte kullanıldıkları zaman, kandaki VELORİN OD miktarını azaltabilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu ilaçlarla birlikte kullanılan VELORİN OD dozunun artırılması veya söz konusu ilaçların birlikte kullanılması durdurulduğunda, VELORİN OD dozunun azaltılması gerekebilir.

 • varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar.
 • VELORİN OD, varfarin’in etkilerini kanda artırabilir. Bu ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Varfarin ve VELORİN OD’nin birlikte kullanıldığı hastalarda doktorunuzun kanınızın pıhtılaşma durumunu gösteren tetkikleri dikkatlice izlemesi önerilir.


ÖZET İLAÇ BİLGİSİ

Reçete Türü: Beyaz Reçeteli

Gebelik Kategorisi : C

Gebelik

İlacın gebelik kategorisi C’dir

İlaç Formu : Tablet

Geri Ödeyen Kurumlar:

SGK

Geri Ödeme Durumu - Ödenir


ÖZET İLAÇ KULLANIM BİLGİSİ

Kullanım Zamanı:

İlaç kullanım zamanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Uygulama Yolu:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Günlük Kullanım Şekli:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

Uygulama Süresi:

İlaç yetkilisi tarafından bilgi girilmemiştir.

İLACI DEĞERLENDİRİN

Değerlendirme yapabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.

İLAÇ HAKKINDA SORU SORUN

Soru sorabilmek için sisteme üye olmanız / giriş yapmanız gerekmektedir.